Organy, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa

Wsparcie: Szkolenie BHP w Bydgoszczy | Kategoria: Polityka 3 250 0

Nad bezpieczeństwem wewnętrznym naszego państwa czuwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych realizujący w tym zakresie zadania Rady Ministrów. Ministerstwu podlegają takie organizacje jak: policja, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Agencja Wywiadu, Centralne biuro Antykorupcyjne. Najwięcej do powiedzenie w zakresie bezpieczeństwa obywateli ma policja. Pod terminem policja kryje się wyspecjalizowana, wyszkolona formacja, odpowiednio uzbrojona i umundurowana, której zadaniem jest chronienie porządku publicznego. To właśnie z policją przeciętny obywatel ma najczęściej do czynienia. W skład policji wchodzą różne formacje. Niektóre zajmują się wykrywaniem różnego typu przestępstw i ściganie sprawców tych przestępstw (policja kryminalna). Inne to jednostki prewencyjne, których zadaniem jest zapobieganie różnego typu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko porządkowi publicznemu. A także jednostki antyterrorystyczne. Policja reaguje na wniosek każdego obywatela, który czuje się zagrożony i może policjantów poprosić o interwencję. Policjanci mogą też, bez podawania przyczyny, poprosić o dowód osobisty w celu wylegitymowania obywatela lub przeszukać pomieszczenia, dokonać rewizji osobistej lub rewizji bagażu, a także zatrzymać każdego, kto zagraża porządkowi lub stanowi zagrożenie dla ludzi lub mienia. Kiedy policjanci dokonują czynności operacyjnych, zobowiązani są do przestrzegania przepisów, szanowania godności każdego człowieka. Każdy obywatel, który czuje się pokrzywdzony w czasie czynności służbowych wykonywanych przez policjantów, może złożyć na nich zażalenie. Jeśli dochodzi do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia obywateli, w ściśle określonych przez specjalną ustawę sytuacjach, policjanci mogą użyć broni palnej. Do ochrony porządku w państwie, a także porządku konstytucyjnego, powołana została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej zadaniem jest zwalczanie takich przestępstw jak: terroryzm, szpiegostwo, szpiegostwo gospodarcze, korupcja i oszustwa na bardzo dużą skalę. ABW zajmuje się też tropieniem, wykrywaniem i ściganiem przestępstw związanych z nielegalnym posiadaniem oraz wytwarzaniem broni, narkotyków i środków psychotropowych. Z ABW powiązana jest Agencja Wywiadu, której zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Głównym zadaniem jest przekazywanie premierowi, ministrowi spraw wewnętrznych i ministrowi obrony narodowej takich informacji, które są istotne dla obronności państwa, gospodarki i pozycji Polski w świecie. W swoich podstawowych zadaniach ma też ochronę placówek dyplomatycznych takich jak ambasady, konsulaty. Zwalcza też światowy terroryzm, przestępczość zorganizowaną, handel bronią. Ważnym elementem działalności Agencji Wywiadu jest rozpoznawanie wszelkich zagrożeń światowych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. W 2006 roku zostało powołane Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zadaniem Biura jest dbałość o przejrzystość działalności wszelkich instytucji państwowych, partii politycznych, instytucji samorządowych. Biuro czuwa nad zgodnym z prawem przebiegiem wyborów, referendów. Do niego spływają wszelkie informację na temat nieprawidłowości w finansowaniu partii politycznych, prywatyzacji przedsiębiorstw, niezgodnym z prawem przebiegu zamówień publicznych. CBA kontroluje też oświadczenia majątkowe posłów i wszystkich osób pełniących funkcję publiczne. Szef CBA jest powołany na czteroletnią kadencje przez szefa Rady Ministrów. Dość szeroki zakres kompetencji Biura ma zapobiegać wszystkim nieprawidłowością w sferze życia publicznego.

Powiązane z tematem

Skomentuj