Prawo administracyjne

Wsparcie: Dobry prawnik w Krakowie | Kategoria: Prawo 63 0

Prawo administracyjne jest gałęzią prawną, która obejmuje zespół norm, mających charakter materialny. Prawo administracyjne reguluje sytuację prawną danych podmiotów, niepodporządkowanych żadnym organom administracji publicznej. Owe normy oddziałują bezpośrednio przez ciągłe ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień. Ich realizacja opiera się na kontroli organów danej administracji publicznej, oraz na stosowaniu norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Charakterystyczną cechą norm, które określa prawo administracyjne jest możliwość zastosowania przymusu organów władzy do ich wykonania.

Początki, kiedy gruntowało się prawo administracyjne sięgają końca XVIII wieku. Wiążą się zarówno z Rewolucją Francuską, trwającą od 1789 do 1799 roku, jak i z rozwojem prawa publicznego, które kształtowało się w państwach oświeconego absolutyzmu. Wtedy to właśnie te organizacje państwowe regulowały życie społeczne w sposób bardzo dogłębny. W czasie państwa liberalnego przepisy które wchodziły w prawo administracyjne wyznaczały ramę działania administracji publicznej. W Polsce obejmuje ono prawo ustrojowe, materialne i procesowe. Dodatkowym aspektem jest prawo urzędnicze, które dotyczy statusu urzędników. Spora liczba ustaw reguluje kwestie administracyjno-prawne oraz cywilnoprawne. Może także mieć związek z prawem karnym. Miejmy świadomość, ze prawo administracyjne można dzielić. Rozgałęzia się ono na tak zwane kompleksowe gałęzie prawa. Tutaj wyróżniamy prawo łowieckie, morskie, lotnicze, oświatowe i budowlane, bądź nieruchomości. Prawo administracyjne morskie jest prawem wewnętrznym, które reguluje stosunki prawne, mające związek z żeglugą morską i korzystaniem z morza. Inaczej mówiąc, jest to prawo do praktyki obrotu morskiego danego państwa, w odróżnieniu od prawa morza, które to jest prawem międzynarodowym.

Tymczasem polskie prawo lotnicze jest uregulowane umowami międzynarodowymi. Obowiązują bowiem w naszym kraju normy lotnicze Unii Europejskiej, które kryją się pod ustawą o prawie lotniczym oraz pod rozporządzeniami wydanymi w tej ustawie. Kolejnym, ciekawym punktem jest prawo administracyjne oświatowe, którego główne zasady to obowiązek zapewnienia każdemu obywatelowi równego dostępu do oświaty oraz nieodpłatność za pobieranie nauki w wymaganym zakresie, określanym przez przepisy ustawy. Integralną częścią tego prawa jest także obowiązek działania zgodnie z dobrem uczniów oraz szeroka ochrona prawa nauczyciela. Istotną sprawą jest zapewnienie zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz poszanowanie godności każdego ucznia i ego prawa do nauki. Istnieje spora grupa ludzi, którzy jawnie krytykują przepisy prawa oświatowego. Spowodowane jest to obowiązkiem szkolnym, który warunkuje brak prawnej możliwości skreślenia z listy uczniów. Dyrektor może natomiast w określonej, wyjątkowej sytuacji skreślić ucznia, jeśli naruszył on przepisy wypunktowane w statucie szkoły, bądź placówki. W Polsce działa także prawo łowieckie. W swoich kręgach obejmuje przepisy, które regulują planowe gospodarowanie zwierzyną łowną. Chodzi tutaj przede wszystkim o odpowiednią hodowlę oraz ochronę. Prawo łowieckie reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 roku, którą znowelizowano w 2011 roku.

Powiązane z tematem

Skomentuj