Prawo budowlane

| Kategoria: Prawo 79 0

Ustawa dotycząca prawa budowlanego kształtuje działalność, którą obejmują sprawy zarówno projektowania budowy, utrzymania oraz rozbiórki danych obiektów budowlanych. Dodatkowo określa zasady działania poszczególnych organów administracji publicznej. Musimy mieć świadomość, że prawo budowlane nie obejmuje wyrobisk górniczych.

Każda osoba ma prawo do zabudowy danej nieruchomości, gruntu. Jednakże musi wykazać prawo do dysponowania daną nieruchomością w celach budowlanych. Musi być także zachowana zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami ogólnie narzuconymi. Pamiętajmy, że obiekt budowlany razem ze związanymi z nim urzędami należy projektować i stawiać według przepisów określających prawo budowlane. Projekt mus spełniać zasady dotyczące wiedzy technicznej, które mówią o spełnieniu wymagań podstawowych, które dotyczą bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i tych, dotyczących ochrony środowiska. Ważne są także warunki użytkowe, które posiadają zgodność z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną. Sprawą nadrzędną jest usuwanie ścieków, wody opadowej oraz odpadów. Prawo budowane mówi także o dostępie do usług telekomunikacyjnych, a w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Warta wspomnienia jest także informacja o tym, iż obiekt budowlany należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami ochrony środowiska, które również są nadmienione przez prawo budowlane.

Budynek, który został oddany do użytku, lub lokal mieszkalny, (czy część budynku, która stanowi samodzielną całość techniczno-użytkową) jest poddawany ocenie charakterystyki energetycznej, co wiąże się z określeniem wielkości energii w kWh na m2, w skali roku. Jest to połączone z określeniem ilości niezbędnej do realizacji robót budowlanych, które mogą poprawić charakterystykę energetyczną pod względem opłacalności.

W skład przepisów, które wchodzą w prawo budowlane zaliczają się warunki techniczne, które muszą odpowiadać obiektom budowlanym i ich usytuowaniu. Ważne są również warunki użytkowania obiektów budowlanych. W sytuacjach szczególnych dopuszczalne jest odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, które możemy znaleźć w artykule 7, ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku, mówiącej o charakterystyce energetycznej budynków. Odpowiedni organ, po otrzymaniu upoważnienia od ministra, ustanawiającego owe przepisy może udzielić, lub odmówić takiego ustępstwa na mocy, które daje prawo budowlane. Wszelkie wyroby, które zostały wytworzone w celu zastosowania w obiekcie można stosować również podczas wykonywania robót budowlanych, ale tylko gdy wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami.

Minister do spraw zdrowia określił, poprzez rozporządzenie dopuszczalne stężenie i natężenie danych czynników, które są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, a wydzielają się przez materiały budowlane, urządzenia i poszczególne elementy wyposażenia pomieszczeń o przeznaczeniu publicznym. Dodatkowo prawo budowlane ukierunkowuje na rozporządzenie ministra rolnictwa o dopuszczalnej ilości stężenie czynników szkodliwych dla zwierząt, które przebywają w pomieszczeniach wydzielających owe czynniki.

Powiązane z tematem

Skomentuj