Prawo spadkowe

Wsparcie: Dobry prawnik z Katowic | Kategoria: Prawo 69 0
Spodziewając się spadku, bądź planując bezpośrednio pozostawienie swojej własności członkom rodziny, pamiętajmy, że spadkom towarzyszom określone regulacje prawne, które określa prawo spadkowe. Jest to wszem wiadome już od pradawnych dziejów starożytności. Zdajemy sobie sprawę, że życie ma swój kres, a co za tym idzie nasuwają się pytania o dalsze losy naszych dóbr. Zaczynamy się zastanawiać komu raz na jakich zasadach ma przypaść część lub całość. Dodatkową kwestią jest także podatek, o którym należy pomyśleć zawczasu. Dlatego też spora ilość obywateli stara się rozdysponować swoją własność zanim nastąpi to, co nieuniknione. Aby uregulować te kwestie powinniśmy się zwrócić z prośbą do jednej z wielu instytucji prawnych, które zajmują się tego typu sprawami i regulują prawo spadkowe.

Samo słowo spadek określa ogół cywilnych majątkowych praw a także, co warte podkreślenia ogół obowiązków zmarłego. W skład spadku nie wchodzą natomiast majątkowe praw i obowiązki, które wynikają z przepisów należących do innych działów prawnych. Pamiętajmy też, że do prawa nie należą prawa i obowiązki, które są ściśle związane z jego osobą oraz te prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby. Według ustaleń wydanych przez prawo spadkowe

skład spadku możemy wliczyć rzeczy, udział we współwłasności, użytkowanie wieczyste, prawo pierwokupu i odkupu, jak również długi spadkowe. Natomiast musimy odgraniczyć prawa i obowiązki, które pozostały w ścisłym związku z jego osobą, oraz te prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie czy są spadkobiercami. W skład spadku zatem nie wchodzą dobra osobiste, roszczenia alimentacyjne, uprawnienie do renty, prawo dożywocia, prawa i obowiązki, które wynikają z przepisów podatkowych, uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej, oraz spółdzielcze, lokatorskie praw do danego lokalu mieszkalnego.

Warto też podkreślić sprawę najmu po śmierci najemcy. Jest to bowiem regulowane przez prawo spadkowe w szczególny sposób. W razie śmierci najemcy w stosunek najmu wstępuje małżonek, który nie jest współnajemcą lokalu oraz dzieci najemcy, czy jego współmałżonka. Ta regulacja funkcjonuje także dla osób wobec których najemca był zobowiązany do opłat alimentacyjnych, bądź pozostających z nim w konkubinacie. Warunkiem jest tu jednak stałe zamieszkanie z najemcą w lokalu do chwili jego śmierci. W przypadku niedopełnienia którejś z wytycznych stosunek najmu wygasa.
Inną sprawą jest dziedziczenie w sytuacji, gdy spadkobierca posiadał dzieci, zarówno biologiczne, jak i przysposobione. Faktem jest, że w pierwszej kolejności prawo spadkowe ustala iż dziedziczą dzieci i małżonek spadkodawcy w równych częściach. Część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W przypadku, gdy brak zstępnych spadkodawcy powołani zostają do spadku rodzice wraz z małżonkiem. Prawo spadkowe mówi, że udział spadkowy małżonka wynosi połowę spadku, jeśli dziedziczy razem z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkobiercy. W sytuacji, gdy brak zstępnych, małżonka i rodziców oraz rodzeństwa cały spadek przechodzi dziadkom spadkodawcy, a ich dziedziczenie jest równe. Jeśli spadkodawca nie pozostawił żadnych zstępnych spadek przypada dzieciom małżonka spadkodawcy, których rodzice nie dożyli otwarciu spadku. Jeśli i tutaj nie ma nikogo prawo spadkowe określa przekazanie dóbr gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Powiązane z tematem

Skomentuj